Naturreservatet

I byn finns fortfarande slåtterängarna kvar och de slås delvis för hand som de gjort i hundratals år. Ängarna har utbildat en flora med blommor och andra växter som tål den återkommande slåttern. Många av dessa är småvuxna arter som inte klarar sig på modernt brukad odlingsmark. På ängarna kan du bland annat hitta liten blåklocka, kattfot och brudsporre. Det finns även gott om ängssvampar som ängsvaxskivling, rödskivlingar och fingersvampar. De förr så vanliga slåttersängarna är idag en ovanlighet i det svenska landskapet. Ett av syftena med naturreservatet är att bevara slåtterängarna med dess ovanliga flora för framtiden.

För att skydda den känsliga naturen i reservatet råder följande bestämmelser:

Det är inte tillåtet att:

* Ta med okopplad hund.
* Göra upp eld.
* Framföra motorfordon annat än på anvisade vägar.
* Parkera på annat än anvisade platser.
* Uppställa husvagn annat än tillfälligt vid dagbesök.
* Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, plocka blommor och gräs eller skada vegetationen i övrigt.
* Att tälta.
* Att sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller jämförlig anordning.
* På ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.