Skattlösberg

Skattlösberg är en gammal finnby i Grangärde socken. Läget är typiskt för finnbyar; beläget på ett högt berg med milsvid utsikt. Detta för att klimatet på höjder ofta är mildare än i dalgångarna runt omkring, något som kan märkas även idag då det vintertid kan skilja över tio grader mellan dalgångarna runt Skattlösberg och byn.

Skattlösberg ligger idag mitt i ett naturreservat och ingår i det europeiska nätverket Natura 2000. Detta närverk skapades inom EU för att hejda utrotningen av arter och hindra att deras livsmiljöer förstörs.

Den första bosättningen kom till på 1600-talet då hertig Karl erbjöd skattefrihet för alla nybyggare under de första åren på platsen. Detta med baktanke att de nyinflyttade skulle bidra till statsmakten med framställning av träkol från skogarna. Idag är ca 20 personer bofasta i byn men under det tidiga 1900-talet var byn så stor att det fanns såväl skola som affär och post.

I byn finns fortfarande slåtterängarna kvar och de slås delvis för hand som de gjort i hundratals år. Ängarna har utbildat en flora med blommor och andra växter som tål den återkommande slåttern. Många av dessa är småvuxna arter som inte klarar sig på modernt brukad odlingsmark. På ängarna kan du bland annat hitta liten blåklocka, kattfot och brudsporre. Det finns även gott om ängssvampar som ängsvaxskivling, rödskivlingar och fingersvampar. De förr så vanliga slåttersängarna är idag en ovanlighet i det svenska landskapet. Ett av syftena med naturreservatet är att bevara slåtterängarna med dess ovanliga flora för framtiden.

För att skydda den känsliga naturen i reservatet råder följande bestämmelser:

Det är inte tillåtet att:

* Ta med okopplad hund
* Göra upp eld
* Framföra motorfordon annat än på anvisade vägar.
* Parkera på annat än anvisade platser
* Uppställa husvagn annat än tillfälligt vid dagbesök
* Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, plocka blommor och gräs eller skada vegetationen i övrigt.
* Att tälta.
* Att sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller jämförlig anordning.
* På ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt